Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

 

A honlap üzemeltetőjének elérhetőségei:

Telefonszám: +36705377913
A elektronikus elérhetősége: info@danubiuslaptop.hu
Az oldal domain címe: https://danubiuslaptop.hu

Adatkezelési tájékoztató

Legnár Péter EV (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az
általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos
jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi
hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998.
évi VI. törvény; Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról
rendelkező törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://danubiuslaptop.hu weboldal használata során
megadott és a weboldal üzemeltetői – Legnár Péter EV (Adatkezelő) – számára
hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és
szabályokat meghatározza.

 
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre,
ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét
az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://danubiuslaptop.hu weboldal használata esetén olyan adatokat is megadhat, melyek a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály
rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név,
azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek
fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: Legnár Péter EV
Levelezési cím: 1094 Budapest, Viola utca 10-14.
Telefonszám: +36705377913
E-mail cím: info@danubiuslaptop.hu
Honlap: https://danubiuslaptop.hu

Fogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel,
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott
személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001.
évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő – Benefi Csaba
EV – a megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a weboldallal kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és
az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A kezelt adatok köre:

Név: Érdeklődöm
Cím: Érdeklődöm
E-mail cím: Érdeklődöm
Telefonszám:  Érdeklődöm

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a
felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos
szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok köre: nem készítünk hírlevelet ügyfeleink
számára.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett
adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a
webáruház értesítse őt, a korábban megadott személyes adatai felhasználásával, illetve az
Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Hírlevél
küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Hírlevél küldésével kapcsolatos
adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

ADATFELDOLGOZÓ NEVE:

Legnár Péter EV. Levelezési címe: 1094 Budapest, Viola utca 10-14. Szállítási cím:
1094 Budapest, Viola utca 10-14. E-mail: info@danubiuslaptop.hu
Telefon: +36 70 537 7913 Adószám: 59509721-1-33 , Domain szolgáltató címe: Nethely Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)
bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése,
adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek
ismertetése.

Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám,
adószám Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az
érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.

Sütik kezelése

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül
kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó
számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további
látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz
került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A
weboldal használata során a Adatkezelő az Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti
és kezeli:

az Felhasználó által használt IP cím;
a böngésző típusa;
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
a látogatás időpontja;
a meglátogatott oldalak;

Süti kezelés jogszabályi háttér:

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész
tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása.

Süti beállítás:

A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában
megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket
engedélyezni.

A sütik alkalmazásának célja:

A weboldalhasználhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a
sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a weboldal bizonyos
funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

A „maradandó sütik”: (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a
számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal
felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas
A „munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak
ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik
az weboldalon végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament
végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről,
notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést
készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a
„__ga” süti. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google
Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra
is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a
Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített
hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé
tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján,
hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló
jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések
megjelenítésének elkerülése. A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések
testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az
Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési
eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez
segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a
Google-on.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:

Firefox: A tájékoztatást itt olvashatod
Google Chrome: A tájékoztatást itt olvashatod
Internet Explorer: A tájékoztatást itt olvashatod
Safari: A tájékoztatást itt olvashatod
Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és
céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat
során:

A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
Biztonsági süti;

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető
sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének
beazonosítására.

Közösségi média: Az Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.).
Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy
kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait
kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott
közösségi média adatvédelmi feltételei irányadók. Jogellenes, sértő tartalom publikálása
esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés
jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi
oldalakon.

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE: Legnár Péter EV. Levelezési címe: 1094 Budapest, Viola utca 10-14. Szállítási cím:
1094 Budapest, Viola utca 10-14. E-mail: info@danubiuslaptop.hu
Telefon: +36 70 537 7913 Adószám: 59509721-1-33 , Domain szolgáltató címe: Nethely Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29.

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el,
személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy
az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös
tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

  • személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását;
  • fizikai, vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
    hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
    hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
  • SSL tanúsítvány;

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes
adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az
alábbi módon kérheti:

E-mail cím: info@danubiuslaptop.hu
Levelezési cím: 1094 Budapest, Viola utca 10-14.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól,
az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását,
illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos
helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az
adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –
kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az
Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak
felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.
Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a
Szerződő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos
megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb,
elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen
személyek általi hozzáférésért.

Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog

A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

            az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja

            az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre

a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért
adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az
Érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:

            az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

            az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;

            az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli
azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul
és az adatkezelés automatizált módon történik.

Automatizált adatkezelés

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős
mértékben érintené.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel, ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles
megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos
kérelmét nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli
a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles
tájékoztatni az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár
el.

Tárolást és domain címet kezelő:

Az adatfeldolgozó megnevezése: 3 IN 1 HOSTING BT.
Az adatfeldolgozó székhelye: Nethely Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-445-2040
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@nethely.hu

Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Telefonszám +36-70-537-7913
Email cím: info@danubiuslaptop.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés dátuma: 2023.10.07.